انزوای مجازی

با شعر حق انتخاب کمتری داری...

+

  • ۰۲:۱۸

کفاره ی شرابخوری های بی حساب 

هشیار در میانه ی مستان نشستن است 

صائب 

  • ۸
حسین
در برف ؛ سپیدی پیداست . آیا تن به ان میدهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک میشوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند . ارد بزرگ
هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست ، وبیشتر آنچه در این روزها نبشته ام همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از نانبشتنش...
واگر گویم نشاید واگرخاموش گردم هم نشاید
واگر این واگویم نشایدواگر وانگویم هم نشاید...
واگر خاموش شوم هم نشاید!
(عین القضات همدانی)

Hskh19@yahoo.com
توییتر: hamideh_skh
Designed By Erfan Powered by Bayan